top of page

MINIMIS DICTIONARY

adverse inference

Vietnamese meaning

kết luận có lợi cho đối phương, điều suy diễn có lợi cho đối phương.

English legal defination

Example:

bottom of page