top of page

MINIMIS DICTIONARY

after-born child

Vietnamese meaning

1.con sinh ra sau khi bố chết;
2.con của người lập chúc thư, sinh ra sau khi lập chúc thư;
3.con của người nhượng quyền bằng văn bản có đóng dấu sinh ra sau khi thi hành và chính thức giao văn bản.

English legal defination

Example:

bottom of page