top of page

MINIMIS DICTIONARY

after sight

Vietnamese meaning

phải thanh toán sau một thời hạn nhất định tính từ khi xuất trình chứng từ.

English legal defination

Example:

bottom of page