top of page

MINIMIS DICTIONARY

allodial

əˈlōdēə

adj

Vietnamese meaning

việc chiếm hữu tài sản theo quyền sở hữu vô điều kiện thuộc ruộng đất tự do, không phải chịu nghĩa vụ địa tô.

English legal defination

Example:

bottom of page