top of page

MINIMIS DICTIONARY

allot

əˈlɒt

verb

Vietnamese meaning

dành cho, giao cho, xác định, phân phối, phân công, định phần.

English legal defination

Example:

bottom of page