top of page

MINIMIS DICTIONARY

allusion

əˈluːʒᵊn

verb

Vietnamese meaning

1.nhắc đến, viện dẫn;
2. vu khống;
3.ám chỉ, nói bóng gió.

English legal defination

Example:

bottom of page