top of page

MINIMIS DICTIONARY

alternative (disjunctive) allegation

Vietnamese meaning

lập luận nước đôi, khẳng định nước đôi (khi bào chữa).

English legal defination

Example:

bottom of page