top of page

MINIMIS DICTIONARY

alternative writ

Vietnamese meaning

lệnh chọn của tòa án (hoặc là thực hiện, hoặc là trình bày cơ sở để không thực hiện).

English legal defination

Example:

bottom of page