top of page

MINIMIS DICTIONARY

ambassador designate

Vietnamese meaning

đại sứ đã được bổ nhiệm , nhưng chưa được trình quốc thư.

English legal defination

Example:

bottom of page