top of page

MINIMIS DICTIONARY

ambi(o)dexter

æmbi'dekstə

noun/adj

Vietnamese meaning

1.luật sư bào chữa nhận thù lao của cả hai bên trong vụ kiện;
2.thẩm phán ăn hối lộ hai mang.

English legal defination

Example:

bottom of page