top of page

MINIMIS DICTIONARY

ambit

ˈæmbɪt

noun

Vietnamese meaning

1.đường ranh giới;
2.giới hạn, phạm vi (thẩm quyền, quyền tài phán).

English legal defination

Example:

bottom of page