top of page

MINIMIS DICTIONARY

amend

əˈmɛnd

verb/noun

Vietnamese meaning

1.tu chính, sửa đổi, bổ sung (hiến pháp, luật pháp,..)
2.tiền bồi thường, bù đắp thiệt hại.

English legal defination

Example:

bottom of page