top of page

MINIMIS DICTIONARY

amendatory abstract

Vietnamese meaning

trích lục biên bản vụ án dựa theo đơn chống án đã nhận được.

English legal defination

Example:

bottom of page