top of page

MINIMIS DICTIONARY

amendatory procedure

Vietnamese meaning

trình tự sửa đổi, trình tự tu chính.

English legal defination

Example:

bottom of page