top of page

MINIMIS DICTIONARY

amicable suit

Vietnamese meaning

vụ kiện thân thiện (có sự thỏa thuận của bị đơn nhằm có được phán quyết về một vấn đề).

English legal defination

Example:

bottom of page