top of page

MINIMIS DICTIONARY

amicably

ˈæmɪkəbli

adverb

Vietnamese meaning

bằng con đường hòa bình, một cách hữu nghị, một cách thân thiện.

English legal defination

Example:

bottom of page