top of page

MINIMIS DICTIONARY

ampli(c)ation

ˌæmplɪˈeɪʃən

verb

Vietnamese meaning

hoãn việc đưa ra phán quyết để xem xét thêm các tình tiết của vụ án.

English legal defination

Example:

bottom of page