top of page

MINIMIS DICTIONARY

ancillary

ænˈsɪləri

verb

Vietnamese meaning

1.bổ sung, phụ thuộc, kèm theo, phụ trợ, tùy thuộc;
2.xét xử một vấn đề thứ yếu thuộc một lĩnh vực một quyền xử án để hỗ trợ cho việc xét xử vụ kiện chính yếu thuộc một lĩnh vực quyền xét xử khác.

English legal defination

Example:

bottom of page