top of page

MINIMIS DICTIONARY

ancillary executor

Vietnamese meaning

người thực hiện chúc thư liên quan đến phần di sản ở nước ngoài.

English legal defination

Example:

bottom of page