top of page

MINIMIS DICTIONARY

angary

ˈæŋɡəri

noun

Vietnamese meaning

1.quyền trưng dụng hay phá hủy tài sản của nước trung lập trong chiến tranh sau đó có bồi thường;
2.việc trưng dụng tài sản để phục vụ nhu cầu chung của giáo hội (nhất là để vận chuyển).

English legal defination

Example:

bottom of page