top of page

MINIMIS DICTIONARY

anient

ˈeɪn.ʃənt

verb

Vietnamese meaning

hủy bỏ, bãi bỏ, tước mất hiệu lực pháp lý.

English legal defination

Example:

bottom of page