top of page

MINIMIS DICTIONARY

animus furandi

ˈænɪməs fyu̇ˈrandī

adj

Vietnamese meaning

có ý định ăn trộm (yếu tố cấu thành tội nhẹ).

English legal defination

Example:

bottom of page