top of page

MINIMIS DICTIONARY

annexation

ˌænɛkˈseɪʃᵊn

noun

Vietnamese meaning

1.việc sáp nhập, việc thôn tính;
2.phần bổ sung, phụ lục, phụ kiện.

English legal defination

Example:

bottom of page