top of page

MINIMIS DICTIONARY

anniented

əˈnɔɪn.tɪd

adj

Vietnamese meaning

bị hủy bỏ, bị bãi bỏ, bị tước mất hiệu lực pháp lý.

English legal defination

Example:

bottom of page