top of page

MINIMIS DICTIONARY

answer

ˈɑːnsə

noun/verb

Vietnamese meaning

1.câu trả lời, trả lời, chịu trách nhiệm;
2.bác, phản đối;
3.lời biện bạc, phản bác của bị đơn trong vụ án;
4.phù hợp.

English legal defination

Example:

bottom of page