top of page

MINIMIS DICTIONARY

antecessor

ˈæntɪˌsɛsə

noun

Vietnamese meaning

1.tổ tiên, người tiền bối;
2.người để lại di sản;
3.chủ sở hữu trước

English legal defination

Example:

bottom of page