top of page

MINIMIS DICTIONARY

antinomy

ænˈtɪnəmi

noun

Vietnamese meaning

nghịch lý, mâu thuẫn trong quy phạm pháp luật.

English legal defination

Example:

bottom of page