top of page

MINIMIS DICTIONARY

antiquity of tenure

ænˈtɪkwəti ɒv ˈtɛnjə

noun

Vietnamese meaning

lâu đời, cổ xưa của quyền chấp hữu.

English legal defination

Example:

bottom of page