top of page

MINIMIS DICTIONARY

antitrust enforcer

Vietnamese meaning

(Mỹ) cơ quan hay người có trách nhiệm thi hành luật chống độc quyền.

English legal defination

Example:

bottom of page