top of page

MINIMIS DICTIONARY

antitrust pitfall

Vietnamese meaning

bẫy chống độc quyền (ví dụ trong hợp đồng bán giấy phép sản xuất có điều vi phạm luật chống độc quyền và vì thế có thể dẫn đến chỗ hợp đồng không có hiệu lực).

English legal defination

Example:

bottom of page