top of page

MINIMIS DICTIONARY

appeal(s) (appellate) process

Vietnamese meaning

1.trình tự chống án;
2.lệnh của tòa án về việc xem xét đơn kháng cáo.

English legal defination

Example:

bottom of page