top of page

MINIMIS DICTIONARY

appellor

əˈpɛlɔː

noun

Vietnamese meaning

1.người buộc tội ai đó có hành vi phạm tội;
2.tội phạm cung khai những kẻ thông đồng với mình.

English legal defination

Example:

bottom of page