top of page

MINIMIS DICTIONARY

appendix

əˈpɛndɪks

noun

Vietnamese meaning

1.phụ lục, phần phụ thêm;
2.tập tài liệu kháng cáo gửi lên thượng nghị viện.

English legal defination

Example:

bottom of page