top of page

MINIMIS DICTIONARY

applicability

ˌæplɪkəˈbɪlɪti

adj

Vietnamese meaning

có thể áp dụng được, có thể vận dụng được, có thể sử dụng được.

English legal defination

Example:

bottom of page