top of page

MINIMIS DICTIONARY

applicable

ˈæplɪkəbᵊl

adj

Vietnamese meaning

1.có thể áp dụng được, có thể sử dụng được, có thể vận dụng được;
2.thích đáng, phù hợp, thích hợp.

English legal defination

Example:

bottom of page