top of page

MINIMIS DICTIONARY

apportion

əˈpɔːʃᵊn

verb/noun

Vietnamese meaning

1.phân chia một cách tương xứng, chia phần;
2.xác định tiêu chuẩn đại diện.

English legal defination

Example:

bottom of page