top of page

MINIMIS DICTIONARY

apportionment

əˈpɔːʃᵊnmənt

noun

Vietnamese meaning

1.việc phân chia tương xứng, việc chia phần;
2.việc xác định tiêu chuẩn đại diện.

English legal defination

Example:

bottom of page