top of page

MINIMIS DICTIONARY

apprehension

ˌæprɪˈhɛnʃən

noun

Vietnamese meaning

1.việc bắt giữ, việc bắt giam;
2.sự lo sợ, sự ngần ngại.

English legal defination

Example:

bottom of page