top of page

MINIMIS DICTIONARY

appropriate

əˈprəʊpriət

adj/verb

Vietnamese meaning

1.chiếm đoạt làm của riêng, giữ làm của riêng;
2.cấp kinh phí, xuất tiền;
3.dành riêng cho;
4.phù hợp, thích đáng.

English legal defination

Example:

bottom of page