top of page

MINIMIS DICTIONARY

arbitrable

(ˈɑrbətrəbəl

adj

Vietnamese meaning

cần được xét xử theo trình tự trọng tài; có thể để trọng tài phân xử.

English legal defination

Example:

bottom of page