top of page

MINIMIS DICTIONARY

arbitrament

ɑːˈbɪtrəmənt

noun

Vietnamese meaning

phán quyết của trọng tài, quyết định của trọng tài.

English legal defination

Example:

bottom of page