top of page

MINIMIS DICTIONARY

arbitration award

Vietnamese meaning

phán quyết cuối cùng của trọng tài, bản quyết định của trọng tài.

English legal defination

Example:

bottom of page