top of page

MINIMIS DICTIONARY

area

ˈeəriə

noun

Vietnamese meaning

diện tích, vùng, khu vực, lĩnh vực, phạm vi.

English legal defination

Example:

bottom of page