top of page

MINIMIS DICTIONARY

arguable

ˈɑːɡjuːəbᵊl

adj

Vietnamese meaning

1.có thể tranh cãi;
2.có thể chứng minh.

English legal defination

Example:

bottom of page