top of page

MINIMIS DICTIONARY

assent requisite

phrase

Vietnamese meaning

sự đồng ý của các bên là điều kiện bắt buộc để có được hợp đồng.

English legal defination

Example:

bottom of page