top of page

MINIMIS DICTIONARY

at large

phrase

Vietnamese meaning

1. không hạn chế, không giới hạn;
2. là đề tài tranh cãi, là đối tượng tranh cãi;
3. không bị cấm;
4. tại ngoại, tự do;
5. đầy đủ, trọn vẹn và chi tiết.

English legal defination

Example:

bottom of page