top of page

MINIMIS DICTIONARY

authenticate

ɔːˈθɛntɪkeɪt

noun

Vietnamese meaning

chứng thực, chứng nhận, xác nhận sao y bản chính.

English legal defination

Example:

bottom of page