top of page

MINIMIS DICTIONARY

avouch

əˈvaʊtʃ

verb

Vietnamese meaning

1. quả quyết, khẳng định;
2. công nhận, xác nhận;
3. đảm bảo.

English legal defination

Example:

bottom of page