top of page

MINIMIS DICTIONARY

avow

əˈvaʊtʃ

verb

Vietnamese meaning

1.công nhận, công khai tuyên bố, xác nhận, thú nhận, biện bạch;
2.cam đoan, tuyên bố.

English legal defination

Example:

bottom of page