top of page

MINIMIS DICTIONARY

bill of interpleader

Vietnamese meaning

vụ khởi kiện nhằm đòi xác định quyền của người thứ ba đối với đối tượng tranh chấp hay đối với số tiền phải chi trả.

English legal defination

Example:

bottom of page